آموزش کامل ورد به زبان فارسی

این مجموعه برای یادگیری آموزش مقدماتی تا حرفه ای ورد بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری ورد است.

آموزش کامل و جامع ورد ۲۰۱۶

آموزش منو view در word

اين منو شامل محتويات ذيل است :

  • View
  • Show
  • Zoom
  • Window
  • Macros

.۱ View :

اين آپشن براي تعيين نمودن نوع نمايش سند استفاده ميشود، كه در اين ورد

پنج نوع نمايش داريم كه عبارت از:

a . Read Mode : اين نوع نمايش براي خواندن سند يا كتاب استفاده ميشودالبته در اين نوع نمايش شما نميتوانيد سند تان را ويرايش ) Edit ( كنيد.

b . Print Layout : اين نوع نمايش نماي استاندارد پروگرام ميباشد كه سند

را قبل از چاپ است نشان ميدهد. البته در اين نوع نما ميتوانيد سند تان را ويرايش ) Edit ( كنيد.

c . Web Layout : اين نوع نما سند را به مثل صفحه اينترنتي نشان ميدهد و البته شما در اين نوع نمايش ميتوانيد سند تان را ويرايش كنيد.

d . Outline : در اين نوع نما سند را به شكل طرح كلي نشان ميدهد كه در اين محتوا و پاراگراف ها به شكل نقطه گذاري شده نشان ميدهد.

البته در اين نوع نما شما ميتوانيد سند تان را ويرايش كنيد.

 

e . Draft : اين نما سند را به شكل چتل نويس يا پيش نويس نشان ميدهد كه دراين نما فقط متن نشان داده ميشود و با استفاده از اين نما ميتوانيد به شكل سريع سند خود را ويرايش كنيد.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.۲ Show :

توسط اين آپشن ميتوانيم تعيين كنيم كه چي را در سند نمايش دهد و چي را نمايش ندهد.

a . Ruler : هرگاه اين آپشن را فعال كنيم در بالاي صفحه ما خط كش ظاهر ميشود.

b . Gridlines : هرگاه اين آپشن را فعال كنيم سند ما به شكل گراف يا چهار خانه ميشود كه اين بيشتر براي ديزاين نمودن دقيق استفاده ميشود.

c . Navigation Pane : هرگاه اين آپشن را فعال كنيم در پهلوي صفحه ما ويندو باز ميشود كه نشان دهنده عناوين ، صفحات و همچنان جستجو ميباشد.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

 

.۳ Zoom :

a . Zoom : با استفاده از اين آپشن ميتوانيم متن سند خود را نزديك كنيم

b . 100% : هرگاه صفحه خود را نزديك ) Zoom in ( و يا دور ) Zoom out ( كرده باشيم با استفاده از اين آپشن ميتوانيم آنرا به حالت استاندارد آن بياوريم.

c . One Page : هرگاه اين آپشن را انتخاب كنيم برنامه تنها يك صفحه را نمايش ميدهد.

d . Multiple Page : هرگاه اين آپشن را انتخاب كنيم برنامه دو صفحه را نمايش ميدهد.

e . Page Width : هرگاه اين آپشن را انتخاب كنيم برنامه سند ما را نزديك ميكند

.۴ Window :

a . New Window : هرگاه اين آپشن را انتخاب نماييم برنامه از سند ما يك كاپي آنرا در صفحه ديگر باز مي كند يعني سند ما دو سند ميشود و هر تغييرات بالاي يكي از سند ها تطبيق كنيم بالاي سند ديگر نيز تطبيق ميشود.

b . Arrange All :هرگاه ما چندين سند را در عين زمان باز كرده باشيم با استفاده از اين آپشن ميتوانيم آنها را به شكل منظم در Desktop ما جابجا كنيم.

c . Split : با استفاده از اين آپشن ميتوانيم صفحه را به دو قسمت تقسيم كنيم كه البته اين تقسيم نمودن براي مقايسه كردن يك پاراگراف با پاراگراف و يا خطي با خطي ديگري استفاده ميشود.

d . View Side By Side : با استفاده از اين آپشن ميتوانيم دو سند ما را پهلوي همديگر قرار دهيم كه اين بيشتر براي مقايسه كردن دو سند استفاده ميشود.

e . Synchronous Scrolling : اين آپشن با آپشن قبلي ارتباط دارد يعني اگر دو سند را پهلوي هم قرار داديم و اين آپشن را فعال كنيم Scroll bar هر دو سند باهم ديگر ارتباط پيدا ميكند يعني Scroll bar هر دو سند در عين زمان انتقال ميكند.

f . Switch Windows : هرگاه چندين سند را باز كرده باشيم با استفاده از اين آپشن ميتوانيم به ديگر سند هاي باز شده برويم.

 

آموزش ورد 2013

آموزش ورد


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : ورد | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :